Văn bản pháp quy

  1. Đề nghị sửa chữa thiết bị văn phòng (Máy tính bàn, máy in văn phòng...). Giấy đề nghị. Tờ trình mua mới
  2. Đề nghị sửa chữa thiết bị mạng máy tính. Biểu mẫu
  3. Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị mạng máy tính đơn vị. Biểu mẩu
  1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đào tạo: Chi tiết
  2. Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email sinh viên: Khóa 61
  3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTU E-Learning và Zoom cơ bản. Chi tiết
  4. Hướng dẫn triển khai đánh giá tự luận và trắc nghiệm trên NTU E-Learning. Chi tiết
  5. Tài liệu hướng dẫn đưa tập tin video lên YouTube và chia sẻ video. Chi tiết
  6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Drive trong việc lưu trữ tài liệu học tập. Chi tiết
  7. File

 

File

 

File