Văn bản pháp quy

 1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đào tạo dành cho sinh viên: Chi tiết
 2. Hướng dẫn quản lý lớp học dành cho giáo viên cố vấn. Chi tiết
 3. Hướng dẫn kê khai thanh toán giảng dạy. Chi tiết
 4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email sinh viên: Khóa 61
 5. Tài liệu hướng dẫn sinh viên sử dụng E-Learning. Chi tiết
 6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTU E-Learning và Zoom cơ bản. Chi tiết
 7. Hướng dẫn triển khai đánh giá tự luận và trắc nghiệm trên NTU E-Learning. Chi tiết
 8. Tài liệu hướng dẫn đưa tập tin video lên YouTube và chia sẻ video. Chi tiết
 9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Drive trong việc lưu trữ tài liệu học tập. Chi tiết
 10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Meet dành cho giảng viên. Chi tiết
 11. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Meet dành cho sinh viên. Chi tiết

File

 

File